top of page

Gruppo

Pubblico·58 membri

Dunajská Streda : Trenčín živý 10.12.2023


Aktuálne skóre DAC Dunajská Streda U19 AS Trenčín U19 (a video online priamy prenos) sa začína 28. 10. 2023 o 9:00 čas UTC v U19 1. Liga, Slovakia.


Naopak, museli sme si da� pozor na r�chlu kontru, ktor� zastavil a� Verlinden fantastick�m z�krokom. Za��name skuto�ne akt�vne. Z�skali sme aj �tandardku, no z neho sme u� ni� nevy�a�ili. Zarobili sme si tak na �al�� roh, ten doplachtil na Kru�liakovu hlavu, no n� kapit�n sa do loptu neoprel dostato�ne. Boli sme neskuto�ne bl�zko k r�chlemu g�lu. Neodohrali sme ro�n�k pod�a na�ich predst�v, no �spe�n� vyvrcholenie play-off by ve�a vynahradilo. Je tak nad slnko jasn�, �e hr��i aj fan��ikovia s� maxim�lne motivovan� spolo�n�mi silami Tren��n zdola�! Nebude to v�ak v�bec jednoduch� �loha. Hr��i spod hradu Mat��a ��ka si toti� v skupine o zotrvanie nabehli na skvel� formu. Spolu so zdolan�m �iliny v semifin�le play-off o EKL �ahaj� u� 10-z�pasov� s�riu bez prehry. Nazbierali dokonca viac bodov ako DAC. St�le nie je na ihrisku, no vyzer�, �e sa tam po za�it� rany vr�ti. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Krstovi�). Po g�le m�me kone�ne dlh�ie �as loptu v moci. Sn�� to tak bude dlh�iu dobu. Priostruje sa a po �al�om tvrdom z�kroku zostali otrasen� Kad�k aj Brunetti. Holl� tvrdo �iel do n�ho brank�ra a tak zasl��ene vid� �lt� napomenutie, kde�to n� g�lman potrebuje o�etrenie. Na��astie v�ak je v poriadku. �lt� karta pre t�m AS Tren��n (Holl�). Ten zahral Kad�k na bli��iu �r� a tam sme si s�pera na��astie postr�ili. Tren��n sa na�im g�lom dostal do z�pasu a st�m treba nie�o robi�. Op� p�lil Atango a Veszelinov vyrazil iba na roh. Op� sme sa museli br�ni� a to je zl� smer. Azango vyp�lil na hranici pokutov�ho �zemia a Veszelinov sa zase musel natiahnu�, aby loptu vyrazil do bezpe�ia. Teraz zase nie sme �plne spokojn� s verdiktom rozhodcu, ktor� odp�skal priamy kop s�pera z poriadne nebezpe�nej vzdialenosti. [[Živý prenos-]] Dunajská Streda Trenčín živý 10 decembra 20 pred 13 hodinami — Dunajská Streda : Trenčín živý prenos 10 decembra 2023 11. 11. 2023 — 2023 — Trenčín - Živé Spartak Trnava: FK DAC živý prenos 23. MFk ... Dunajská Streda s ďalším zaváhaním: Trenčín v šlágri dokázal využiť presilovku2. 9. 20:20 TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0. Trenčania si pripísal štvrtý triumf v sezóne a s trinástimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. DAC je s ôsmimi bodmi piaty. Hostia hrali už od 22. minúty oslabení, keď dostal červenú kartu Risvanis. Trenčania v presilovke tlačili a vypracovali si niekoľko šancí na skórovanie, ale ujal sa až pokus Gajdoša, ktorý ich poslal do vedenia v 69. minúte. V 83. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andzouana, prich�dza Davis. Ten zahral Kad�k, hne� sme odvr�tili loptu na druh� roh, ktor� u� zahral po zemi na Bainovi�a, ten loptu posunul na Kupusovi�a a pri jeho �tip�avom pokuse Veszelinov mal �o robi�, aby loptu vyboxoval. Azango op� dostal prive�a priestoru. Vyu�il ho na strelu z ostr�ho uhla a vybojovanie rohu,. Po tvrdom z�kroku potrebuje Holl� o�etrenie a Nebyla videl �lt� kartu. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Nebyla). My sme mali pred zahran�m poriadne zm�tky, no nakoniec Kupusovi� poslal loptu mimo troch �rd�. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOL! Tak predsa len to vy�lo. Strelili sme absol�tne zasl��en� g�l. Po Verlindenovom rohu sme sa hne� k zakon�eniu nedostali, no lopta sa dostala a� ku Kru�liakovi na vzdialenej�iu �r�, odkia� sa trafil fantasticky pod brvno! Ale pozor! Na druhej strane sme mohli inkasova� z prvej v�nej�ej �ance Tren��na. Kr� strelcov, Kad�k dostal loptu na hranici pokutov�ho �zemia. Jeho pokus skon�il len tesne ved�a br�nky. Bol by to v�ak nesmierne nespravodliv� g�l. To sn�� nie je mo�n�, �e e�te nevyhr�vame. DAC : Trenčín zápas živý 10 decembra 2023 Živá televízia 23. pred 8 hodinami — 2023 — 20:20 TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 Trenčín : ... Živý přenos Dunajská Streda - Trenčín pred 4 hodinami — Máte rádi fotbal? Máte vsazeno na zápas Dunajská Streda - Trenčín? ▶️ Podívejte se na živý přenos Dunajská Streda - Trenčín. Dunajská Streda : Trenčín živý prenos 10 decembra 2023 pred 8 hodinami — Dunajská Streda : Trenčín živý prenos 10 decembra 2023 11. 11. 2023 — Trenčín - Živé Spartak Trnava: FK DAC živý prenos 23. MFk Ružomberok ... Kad�k poslal loptu rovno do �estn�stky, kde vznikol men�� z�var, no na��astie nakoniec na�a br�nka nebola ohrozen�. Fantastick� ofenz�vny s�boj registruj� aj na�i fan��ikovia, ktor� n�s povzbudzuj� a tla�ia ako o �ivot. N�dhera, �akujeme! Op� sme hrozili my. Balogh si na hranici pokutov�ho �zemia na�iel palebn� poz�ciu, no na na�u smolu nebol presn�. S�perovi ned�vame mo�nos� nad�chnu� sa. Zahrali sme aj tret� roh, ale z neho u� nezapr�alo. Najprv obrana s�pera spanik�rili pri Krstovi�ovom prieniku a n�sledny asi z 18 metrov Dimun ope�iatkoval �av� �r�. Len tesnulinko lopta neskon�ila v br�nke. O �ahk� center sa pok�sil Kupusovi�, no tento z�mer mu nevy�iel. Samozrejme hne� ako sa nap�sal predo�l� pr�spevok, tak tempo stretnutia trochu opadlo. Treba otvorene poveda�, �e sa hr� o nesmierne ve�a, no aj napriek tomu m�u by� fan��ikovia milo prekvapen� atrakt�vnym ofenz�vnym futbalom z oboch str�n. Palebn� poz�ciu si zase na druhej strane pripravil Azango. Jeho pokus sa v�ak medzi tri �rde nezmestil. Balogh tentokr�t dostal center z prav�ho kr�dla od Verlindena. Nedok�zal sa v�ak dostato�ne oprie� do lopty. Prv� �tandardku zahrali aj hostia. LIVE: AS Trenčín - Dunajská Streda (Niké Liga) V sobotu 02.0.2023 od 18:00 je na programe duel 6. kola Niké Ligy medzi Trenčínom a Dunajskou Stredou LIVE: AS Trenčín - Dunajská Streda (Niké Liga). autor ... Tren��n dal g�l! Po rohu n�m Azango definit�vne strie�a g�l. Boli sme pr�li� stiahnut� a za to pyk�me! Loptu sa k nemu dostala vo vn�tri �estn�stky a ke�e k nemu ani jeden hr�� nestihol prist�pi�, tak prestrelil v�etko, �o mu st�lo v ceste! Pre�ili sme klinick� smr�! Po fantastickom centri ako na t�cke hlavi�koval Azango a a� fam�zny z�krok Veszelinova zabr�nil g�lu. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Balogh). Mali sme �tandardku z v��ej dia�ky, ktor� ale Davis poslal Ilievovi. Dne�n� stretnutie sleduje 5257 div�kov. Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Kupusovi�, prich�dza Ikoba. Verlinden zahral roh nakr�tko Dimunovi, ten mu loptu hne� vr�til a tak z toho bol presn� center na Brunettiho hlavu, prudk� zakon�enie a pomaly z�zra�n�� z�krok od Ilieva. Stretnutie sa pr�ve za�alo. V�kop patril hos�om. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem z kr�snej a ve�mi pekne zaplnenej MOL Ar�ny, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na zelen� tr�vnik. Na�e mu�stvo v tradi�nej �lto-modrej kombin�cii, kde�to hostia v bielom preveden�. Sez�na 2021/22 sa definit�vne dostala do fin�le! �ak� n�s u� len posledn� z�pas a netreba taji�, �e nesmierne, ale nesmierne d�le�it�. Pr�ve vo fin�le play-off o Eur�psku konferen�n� ligu sa rozhodne, �i aj �tvrt� na�a sez�na za sebou bude aj s na�ou ��as�ou v poh�rovej Eur�pe. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec, je koniec, je konieeeeeeeeec! Vyhrali smeeeee, op� sme v Eur�pe d�my a p�ni!!! Kvalifikovali sme do Eur�pskej konferen�nej ligy. �tadi�n m�e padn��, svetlice s� odp�len�. U� len osl�vi� tento neskuto�n� �spech! �o za �ialen� z�pas to m�me za sebou? Viedli sme 1:0, no pr�li� sme sa stiahli a to sa n�m mohlo vypomsti�. Loptu sme si v�ak postr�ili, a tak Verlinden �oskoro tvrdo vyp�lil z ostr�ho uhla. Iliev mal �o robi�, aby loptu poslal do bezpe�ia. A� po g�le sme za�ali tla�i�. Sn�� nie je neskoro. G�l e�te overoval VAR, ale ni� neodhalil. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Balogh, prich�dza Verlinden. Nové Čechy - Zväzok 11 - Strana 27 - Výsledky kníh Google 1928 · ‎Czechoslovakia... Dunajská Stre- da 94.3 % , Šamorýn 87.3 % ; oba tyto leží na Velkém Žitném Trenčín , kde však byly provede- ny některé změny hranic . V sedrii 7. košické ... FC Dac 1904 Dunajska Streda - AS Trenčín - ProTipster FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín Live Streamy & H2H Štatistiky · Kde pozerať ? · Pripravované akcie · Fakty a čísla · Ostatné živé podujatia.


Info

Ti diamo il benvenuto nel gruppo! Qui puoi entrare in contat...

Membri

 • infoorora
 • ChatGPT Deutsch
  ChatGPT Deutsch
 • ChatGPT Japanese
  ChatGPT Japanese
 • ChatGPT Svenska
  ChatGPT Svenska
 • ChatGPT Espanol
  ChatGPT Espanol
bottom of page